Reglement

Under ser du en oversikt over reglementet for Laksevågs Bueskyttere.

1. Rådet er korpsets lovgivende og bevilgende myndighet. Rådet består av alle offiserer og meniges tillitsmann, 15 i alt.

2. Offiserenes rangordning er som følger: sjef, 1.kompanisjef, fanebærer, 2.kompanisjef, 3.kompanisjef, tambur, adjutant 1.faneoffiser, 2.faneoffiser, 3.faneoffiser, 4.faneoffiser, 5.faneoffiser, oppslager, spydbærer. Underoffiserene har lik rang.

3. Korpset skal bestå av: 3 kompanier/ 2 kompanier med 2 peletonger i hvert kompani. Slagergjeng, fanegarde.
Fanegarden består av faneoffiserer og øksebærere.

4. Laksevågs Bueskytteres farger er rødt, hvitt og blått.

DEL 2.

§1.
Sjefen er den øverste leder i korpset og rådet. Ordre fra sjefen skal følges. Ved brudd på korpsets regler har sjefen rett til å irettesette, straffe, eller bortvise. Sjefen er ansvarlig for sine handlinger. Sjefen skal representere korpset der det er naturlig med sjefens tilstedeværelse. I sjefens fravær er høyeste offiser sjefens stedfortreder.

§2.
Innkalling til rådsmøte skal skje med minst 7 dagers varsel. Innkallingen skal da være skriftlig. Det kan innkalles til ekstraordinære rådsmøter med minst en dags varsel. Rådet/ styret er kun beslutningsdyktige når et flertall av medlemmene er tilstede. Alle saker kan avgjøres med enkelt flertall. Ved stemmelikhet teller sjefens dobbeltstemme.(Dette gjelder ikke ved personalsaker). Blanke stemmer regnes som ikke avgitte stemmer. Disse faller dermed vekk. Mindre saker som trenger en hurtig avgjørelse, kan sjefen avgjøre alene.

§3.
Det kan når som helst kalles inn til rådsmøte etter behov. Utenom sesongen kan det kalles inn til ekstraordinære rådsmøter.

§4.
Rådet skal samles minst hver 14. dag i sesongen.

§5.
Siste marsjeringsdag i full uniform avholder korpset i sitt sjefsvalg for neste sesong. Resten av rådet velges utpå høsten og senest 1. september. De som stiller til valg, skal melde fra om dette og hva de stiller til valg som minst 3 dager før valget, de skal da gi melding til sjefen. Alle offisers- og underoffisers-stillinger skal velges.
De 7 øverste offisersstillingene skal velges av det sittende rådet. De øvrige stillingene blir valgt av disse 7 og adjutanten. Adjutanten blir valgt av den nyvalgte sjefen, personvalg skal være skriftlig, og sjefen har ikke dobbeltstemme.

Ved stemmelikhet vil den med høyest rang vinne. Ved lik rang, vil den med flest hederstegn vinne. Dersom flere enn to stiller til valg, og det da blir stemmelikhet, blir det omvalg på de to som hadde flest og likt stemmetall.

§6.
Årskontigenten fastsettes av rådet.

§7.
Alkohol aksepteres ikke. Dersom en person møter beruset på linje, vil han øyeblikkelig bli forvist.
Neste gang korpset stiller på linje i full uniform, vil vedkommende bli kalt for fronten og få refs av sjefen. Han kan også bli fratatt sin grad, sine effekter og bli bortvist fra korpset for alltid.

§8.
Røyking og bruk av snus skal ikke forkomme på linje. Dispensasjon til å røyke eller bruke snus, kan gies av den enkelte offiser, men da bare når korpset ikke er oppstilt, og da med diskresjon. Røyking og bruk av snus skal ikke forekomme med hue på.

§9.
Hvis sjefen et år ikke tildeler en offiser et hederstegn, kan rådet i tvilstilfeller, tildele denne offiseren hederstegnet, men da bare med to fulltallige rådsmøtevedtak, og med ¾ overvekt. Sjefen som avgjorde om denne offiseren skulle få sitt hederstegn, er i dennesaken inhabil. Rådet som avgjør dette, skal være rådet som satt i den aktuelle sesongen.

§10.
Offiserer kan utenom sesongen avsettes ved rådsmøter. I sesongen kan sjefen etter rådføring med 1. kompanisjef eller fanebærer avsette offiserer på egenhånd. Dette bare i ekstreme tilfeller. Før avsetting, skal det gies en skriftlig advarsel, denne skal gies av rådet. I ekstreme tilfeller trengs det ikke advarsler.

§11.
Rådet kan med ¾ overvekt avsette sjefen.Sjefen kan avsettes av et fulltallig råd etter en avstemming.

§12.
Det kan når som helst reises mistillitsforslag mot et hvert medlem av rådet. Mistillitsforslag kan kun reises av aktive buekorpsgutter.

§13a.
Alle ordener, pokaler og lignende skal deles ut på St. Hansaften som erkorpsets avslutningsdag. Er den som skal motta hederstegn ikke tilstede på St. Hansaften, blir hederstegnet utdelt neste år første dag i Grand Galla. Sjefsorden deles ut 8. mai. Rådet avgjør etter skjønn om sjefen har gjort seg fortjent til ordenet. Ordenet kan trekkes tilbake av rådet når som helst mellom 8. mai og St.Hansaften.

Rådet avgjør også om sjefen har gjort seg fortjent til vanlig orden/diplom. Rådet kan inndra en utmerkelse som en offiser har fått utdelt på St.Hansaften, dette må i så tilfelle skje før valget. Dette kan skje etter at en offiser har gjort en dårlig innsats imellom St. Hans og valget.

De to første årene får man sløyfe, det tredje året får man orden. Siden får man orden ved 6, 8, 10 og 14-årsordenet er med inngravert navn på oragraff. I mellomværende år får man utdelt diplomer i tillegg kommer 11 og 12- årsplaketter.

For å oppnå orden o.l må man oppfylle følgende krav:

– Godt frammøte, 2 gyldige fravær med melding tillates.
– God oppførsel. Visst man blir kalt fram for sjefen (for fronten) 2 ganger eller mer på grunn av dårlig oppførsel, får man ikke orden.
– Man må også ha korrekt og velholdt uniform. I tillegg må man ha betalt kontingenten. Gyldig fravær er sykdom, reiser, idrettsstevner og store familiedager. Utover dette kan det gies dispensasjon i særlige tilfeller. Disse fraværene skal det meldes fra om på forhånd. Dispensasjon for menige kan gies av den enkelte offiser. For offiserer og underoffiserer gies det dispensasjon av sjefen. Melding om fraværsgrunn skal gies så snart som mulig etter fraværet.
Visst man ikke klarer å oppnå hederstegn et år, kan man det påfølgende året få dette hederstegnet visst man oppfyller kravene.

§13b.
Hver sesong deles følgende pokaler ut:

– Evigvandrende pokal til muntreste Laksevågsgutt.
– Vandrepokal til ivrigste lokalgjenger.
– Vandrepokal til beste verver.
– Vandrepokal til beste slager i frammøte.
– Evigvandrende pokal til beste nybegynner.
– Vandrepokal til beste øksebærer.
– Vandrepokal til beste bueskytter.
– Vandrepokal til beste slager.
– Vandrepokal til beste peletong i prosentvis frammøte.
– Vandrepokal til beste peletong i eksersis og disiplin.
– Vandrepokal til beste i drilltropp.
– Vandrepokal til beste underoffiser.
– Evigvandrende pokal til beste offiser.
– Vinnerne skal være klar minst en uke før utdeling. Dersom ingen oppfyller kravene, skal ikke pokalen(e) deles ut. Ivrigste lokalgjenger og muntreste Laksevågsgutt taes ut av rådet.

Beste verver taes ut av sjefen.
Beste slager i frammøte taes ut av sjefen og tambur.
Pokalene for beste nybegynner og beste bueskytter taes ut slik:
Peletongsjefene tar ut minst tre bueskyttere fra hver kategori ifra sin peletong. Dette skal være gjort innen 20. mai. Deretter foretar sjef, adjutant og fanebærer den endelige avgjørelsen. Det skal foretas minst 2 ferdighetsprøver.
Beste slager taes ut av sjef, tambur, oppslager og adjutant. Her foretaes minst 3 ferdighetsprøver.
Beste peletong i eksersis og disiplin taes ut av sjef, fanebærer og adjutant.
Beste i drilltropp taes ut av lederen for drilltroppen.
For beste underoffiser og beste offiser legges det særlig vekt på at de har en utpreget god holdning og at de jobber godt og aktivt for korpset igjennom hele sesongen. Beste øksebærer taes ut av sjef, spydbærer og adjutant.

§13c.
For innsats under bålbygging kan man få tildelt bålplakett, ivrigste småbålbyggerskjold eller beste bålbyggerskjold.

Beste bålbyggerskjold og ivrigste småbålbyggerskjold kan hver for seg deles mellom maks 2 personer. Bålplaketter kan også deles ut til utenforstående, men disse kan ikke bli beste bålbygger.

Disse utmerkelsene deles ut av den utvalgte bålsjefen.

Sjefen for korpset kan ikke bli beste bålbygger, men han kan få bålplakett for god innsats.

§13d.
Laksevågs Bueskytteres bordfane skal deles ut til offiserer som trer av etter flere år med god innsats for korpset. Det er de tre offiserene med lengst ansiennitet som avgjør hvem som skal få bordfane. Bordfaner skal deles ut 8. mai året etter at en offiser har gått av.

§13e.
Laksevåg Bueskytteres Æresorden er delt opp i to klasser. Kl. 1 og kl.2. Kl. 1 er av gull, kl. 2 er av sølv.

Laksevågs Bueskytteres æresorden kl. 2 tildeles utenforstående som har gjorten enestående innsats for korpset gjennom flere år.

Det legges vekt på at personen(e) uselvisk har lagt ned en masse arbeid for korpset.
Kandidaten kan bare anbefales av de 7 øverste offiserene.
Tildeling(er) kan bare avgjøres av et fulltallig råd og avgjørelsen skal være enstemmig.

L. B`s æresorden kl. 1 kan bare utdeles etter samme kriterier som kl. 2, men kandidaten må ha innehatt kl. 2 i minst 5 år.

§14.
Laksevågs Bueskyttere skal alltid marsjere på korpsets stiftelsesdag, 8.mai, uansett hvilken dag denne faller på.

§15.
Stifterens grav skal alltid bekranses på stiftelsesdagen.

§16.
Parade for fanen skal alltid gjennomføres på dager hvor antrekk er fulluniform eller Grand Galla.

§17.
Hver underoffiser skal føre frammøte for sin peletong.
Ledende øksebærer fører fravær for øksebærerne. Tamburmajor fører fravær for slagerne. Adjutant fører fravær for offiserene. Sjefen skal etter hver eksersisdag, sjekke at bøkene er riktig ført. Frammøteprotokollen skal alltid ligge i lokalet.

§18.
Det skal føres dagbok for hver enkelt marsjeringsdag, om antall gutter frammøtt, vær og vindforhold, marsjeringsrute, samt andre ting av relevanse. Det er sjefens oppgave å føre dagboken.

§19.
Rådsmøtevedtak av begrenset varighet: Vedtak det gis rom for i reglementet, men som ikke føres inn. Disse skal ansees som en del av reglementet i perioden vedtaket er gyldig.

§20.
Sjefen skal sørge for at alle til enhver tid er gjort kjent med reglementet.

§21.
Reglementet skal leses opp og gjennomgås hver sesong når et nytt råd tiltrer.

§22.
Brudd på reglementet kan føre til avskjed fra korpset og inndragning av eventuelle ordener.